گوترس: باید تلاش ها برای صلح در سوریه شدت بیشتری بگیرند