در واکنش به فشارهای سعودی/السیسی:مصر زانو نمی زند و مستقل تصمیم می گیرد