آغاز برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک بین‌المللی وزارت علوم