استاندار خوزستان :30هزار میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای طرح فاضلاب استان نیاز است