در آیینی از خدمات سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه تقدیر شد