ابهام درباره کیفیت سوخت جایگاه‌ها/سئوالی که بی‌پاسخ ماند