آمریکا در پی انجام عملیات تجاوزکارانه در استان الحدیده است