در آستانه عملیات موصل صورت گرفت/توافق بغداد و اربیل در مواجهه با یک میلیون آواره جدید