رئیس ستاد ارتش روسیه، تروریستها را به سپر قرار دادن غیرنظامیان سوری متهم کرد