اشتاینمایر: واکنش آلمان به حمله به اعضای ناتو، قوی و محکم خواهد بود