روایت ماجرایی از دوران کودکی بازیگر سینما +اینستاپست