دلایل یورشهای اخیر طالبان در افغانستان/ لزوم انجام مذاکرات صلح