پلیس بحرین به طرف تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کرد