سقوط شاخص سهام بورس لندن به رغم افزایش بهای نفت خام دریای برنت