جایگاه ممتاز ایران در کریدورهای منطقه‌ای، راه‌آهن و فرودگاهی