فرماندار: استفاده حداکثری از ظرفیت های موقوفات شهرستان خاتم نمی شود