الجبیر: حشد الشعبی در عملیات آزادسازی موصل شرکت نکند