از قول همكاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران تا انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان