شش سرباز فرانسوی بر اثر انفجار شیئی در شمال مالی زخمی شدند