موسسه گالوپ: محبوبیت ترامپ درمیان جمهوریخواهان روبه کاهش است