در انتظار ساعت صفر عملیات موصل/ عراقی ها کمیته رسانه ای نظامی تشکیل دادند