پنتاگون: آمریکا به شلیک موشک به کشتی جنگی خود قاطعانه پاسخ داد