سخنگوی ترزا می گفت انگلیس قصد ندارد در سوریه عملیات نظامی انجام دهد