افتتاح مرکز MRI بیمارستان آیت الله موسوی زنجان با حضور وزیر بهداشت