ارتش ترکیه یگانهای نظامی جدیدی را در مرز با عراق مستقر کرد