گوترش: راه‌حل آرمانی برای مناقشه فلسطین، راهکار دو دولتی است