اوباما جمعه تصمیمش را می‌گیرد: ورود به جنگ سوریه؛ آری یا خیر؟!