جمالی: تغییر دبیرکل سازمان ملل در شاکله این سازمان تحولی ایجاد نمی‌کند