نقش و جایگاه اتحادیه های صنفی ایران در استانبول تبیین شد