سفیر واتیکان: بدون توافق در منطقه هیچ صلحی در سوریه امکان پذیر نیست