دبیر کل جدید سازمان ملل متحد بر حل بحران سوریه تاکید کرد