دبیرکل جدید سازمان ملل تأیید مجمع عمومی را کسب کرد