صالح الصماد: سعودی ها نمی توانند مسئولیت خود را در کشتار صنعا منکر شود