آخرین شب عزاداری امام حسین (ع) با حضور مقام معظم رهبری