خردجمعی و بصیرت افزایی مهمترین راه مقابله با جنگ دشمن است