درآمد 190 میلیون تومانی پزشکان دولتی/ درآمد پزشکان متخصص ایران هفت برابر آمریکاست