با خروج 29 اتوبوس از الهامه و قدسیا در ریف دمشق انتقال تروریستها از این منطقه کامل شد