افشاگر عربستانی: ریاض صادرات نفت خود را به مصر متوقف کرده است