مقامات آمریکایی: اوباما جمعه گزینه‌های مختلف را درباره سوریه بررسی می کند