السیسی: گشاده رویی و توازن سیاسی را از تجربیات دیگران آموخته ایم