سخنگوی'ترزا می': انگلیس درصدد گسترش درگیری نظامی اش در سوریه نیست