سازمان ملل: داعش از مردم موصل به عنوان سپر انسانی استفاده می کند