چگونه مغز انسان رویدادهای جدید را بدون حذف اطلاعات قبلی ذخیره می کند؟