آنتونیو گوترس: حل بحران سوریه و یمن مهمترین اولویت من خواهد بود