مقام مصری: این ما بودیم که عربستان را از باتلاق یمن، عراق و سوریه نجات دادیم!!!