«جفش» با طرح «دی‌میستورا» برای خروج از حلب مخالفت کرد