هواپیمای روس به دلیل تهدید به بمب گذاری در ژنو تخلیه شد