عامل بستری شدن نماینده مردم فیروزآباد در بیمارستان