عمدی وغیرعمدی بودن حادثه خانواده دکتر صلحی باید با دقت بررسی شود