صعود راحت اندی ماری به یک چهارم نهایی مسترز شانگهای